Press Council Nepal

सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सूचना

वितरण सम्परिक्षण समितिको सूचना

नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सूचना

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

पत्रपत्रिकाको अभिलेख अद्यावधिक गराउनेसम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

बर्गीकरणको म्याद थप गरिएको सुचना

सुची दर्ता गर्ने सूचना

Invitation for Bids

Procurement of Supply and Delivery of 2WD SUV type Vehicle First Publication Date: 2074/02/22 PRESS COUNCIL NEPAL (PCN) invites sealed bids from eligible bidders for the procurement of Vehicles as listed in the following table under National Competitive Bidding (NCB) procedures. Eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding documents at PCN, Media Village, Tilganga,