Press Council Nepal

काम कर्तब्य र अधिकार

काउन्सिलको काम, कर्तब्य र अधिकार

काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः– (क) पत्रकारिता सम्बन्धी नीतिलाई समय समयमा अवलोकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रको राय सल्लाह लिई नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (ख) स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने, (ग) पत्रकारिताको विकासको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (घ) पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, (ङ) पत्रपत्रिकामा