Press Council Nepal

Recruitment (पदपूर्ति)

कार्यक्षमता मुल्यांकनको आधारमा बढुवा फारम

कार्यक्षमता मुल्यांकनको आधारमा बढुवा फारम Download

सहायक पाचौ तहको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

 सहायक पाचौ तहको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम Download

पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकासित : २०७३-६-१९

सबै पदको लागि दरखास्त फारम

सबै पदको लागि दरखास्त फारम