Press Council Nepal

Recruitment (पदपूर्ति)

लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

सिस्टम इन्जिनियर तथा मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) को लिखित परीक्षासम्बन्धि सूचना

करार सेवा कर्मचारी भर्नाको दरखास्त फारम

 करार सेवामा कर्मचारी भर्नाको दरखास्त फारम

मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) को लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम

मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) को लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम  (DOWNLOAD)

सिस्टम इन्जिनीयर (करार) को लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम

सिस्टम इन्जिनीयर (करार) को लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम  (DOWNLOAD)

करार सेवामा कर्मचारी भर्नासम्बन्धि सूचना

अधिकृत (छैठौ) तहको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

अधिकृत (छैठौ) तहको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (DOWNLOAD)

कार्यक्षमता मुल्यांकनको आधारमा बढुवा फारम

कार्यक्षमता मुल्यांकनको आधारमा बढुवा फारम Download

सहायक पाचौ तहको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

 सहायक पाचौ तहको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम Download

पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकासित : २०७३-६-१९