Press Council Nepal

Recruitment (पदपूर्ति)

नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना

मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) छनोटको छोटो सूची (Short List) र परिक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना !

करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना

मिति : २०७४/०९/२४   करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम   करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक फाराम

नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको सूचना

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

सिस्टम इन्जिनियर तथा मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) को लिखित परीक्षासम्बन्धि सूचना

करार सेवा कर्मचारी भर्नाको दरखास्त फारम

 करार सेवामा कर्मचारी भर्नाको दरखास्त फारम

मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) को लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम

मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) को लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम  (DOWNLOAD)

सिस्टम इन्जिनीयर (करार) को लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम

सिस्टम इन्जिनीयर (करार) को लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम  (DOWNLOAD)