Press Council Nepal

भुक्तानी विवरण

रु. २५,०००।–भन्दा माथि भुक्तानीको विवरण

प्रेस काउन्सिल नेपाल रु. २५,०००।–भन्दा माथि भुक्तानीको विवरण २०७४ जेठ ३० क्रसं. भुक्तानी संस्था वापत भुक्तानी रकम १ रिपुमर्दीनी पेट्रो स्टेशन इन्धन इन्धन ४८,३५२।– २ सिप्रद्धी टे«िडङ् प्रा.लि. गाडी खरिद ५७,९४,०००।– ३ म्याक्स इन्टरनेशनल ल्यापटप÷कम्प्युटर ३६४,५३८।– ४ नेपाल टेलिकम इन्टरनेट महसुल १८१७०४।–