Press Council Nepal

डाउनलोड

आ.व. २०७२/०७३ र २०७३/०७४ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा

आ.व. २०७२/०७३ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा आ.व. २०७३/०७४ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा

आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीको नमूना

आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीको नमूना

अनलाइन सूचीकरणको लागि आबेदन दिने अनलाइनहरुको नामावली – २०७५ भाद्र मसान्तसम्म

अनलाइन सूचीकरणको लागि आबेदन दिने अनलाइनहरुको नामावली – भाद्र मसान्तसम्म

करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना

मिति : २०७४/०९/२४   करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम   करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक फाराम

अनलाइन सूचीकरणको लागि आबेदन दिने अनलाइनहरुको नामावली – मंसिर मसान्तसम्म

अनलाइन सूचीकरणको लागि आबेदन दिने अनलाइनहरुको नामावली

पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७३-०७४)

पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७३-०७४)

अनलाइन सूचीकरणको लागि आबेदन दिने अनलाइनहरुको नामावली

अनलाइन सूचीकरणको लागि आबेदन दिने अनलाइनहरुको नामावली

अनलाइन सूचीकरणको लागि आबेदन दिने अनलाइनहरुको नामावली

अनलाइन सूचीकरणको लागि आबेदन दिने अनलाइनहरुको नामावली

अनलाईन सूचीकरणको आबश्यक कागजात तथा फारम

अनलाईन सूचीकरणको आबश्यक कागजात अनलाईन सूचीकरणको फारम अनलाईन सूचीकरणको लागि दिइने निवेदनको नमूना

Journalist Code of Ethics-2016

Journalist Code of Conduct 2017-English