Press Council Nepal

वितरण सम्परिक्षण

आ.व. २०७२-७३ को पत्रपत्रिका बर्गिकरणको लागि वितरण संपरीक्षण फारम भर्ने सूचना

  पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड -२०६६ (परिमार्जित २०७३)  पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७२-०७३)

पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७२-०७३)

 पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७२-०७३)

वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड २०७३

पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड -२०६६ (परिमार्जित २०७३)