Press Council Nepal

वितरण सम्परिक्षण

पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७३-०७४)

पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७३-०७४)

पत्रपत्रिका वर्गीकरणको आवेदनसम्बन्धी सूचना

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति, प्रेस काउन्सिल नेपालले आ.व. ०७३/७४ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको लागि आवेदन फाराम भर्न सूचना प्रकाशन गरेको छ । ०७३ श्रावण देखि ०७४ असार मसान्तसम्म प्रकाशन भएका पत्रपत्रिकाले २०७४ माघ १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन सो पश्चात दोब्बर दस्तुरसहित ७ दिनसम्म समेत आवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ । यससम्बन्धी सूचना २०७४ पुष ५ गतेको

आ.व. २०७१।७२ को वर्गीकरणको पुनरावलोकनसहित अन्तिम  नतिजा

आ.व. २०७१।७२ को नतिजा सार्वजनिक भएकोमा सो नतिजामा चित्त नबुझ्नेले पुनरावलोकनको लागि निवेदन पेश गरेकोमा देहायअनुसार पुनरावलोकन सहितको नतिजा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । कुल ओवदन गर्ने पत्रपत्रिकाको संख्या ः ९१० वर्गीकरणमा समावेश भएको संख्या ः ८६८ वर्गीकरणमा समावेश नभएका ः ४२   आ.व. २०७१।७२ को वर्गीकरणको पुनरावलोकनसहित अन्तिम  नतिजा आ.व. २०७१।७२ सालको पत्रपत्रिका

आ.व. २०७२-७३ को पत्रपत्रिका बर्गिकरणको लागि वितरण संपरीक्षण फारम भर्ने सूचना

  पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड -२०६६ (परिमार्जित २०७३)  पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७२-०७३)

वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड २०७३

पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड -२०६६ (परिमार्जित २०७३)