Press Council Nepal

शाखाहरु

आ.व. २०७१।७२ को वर्गीकरणको पुनरावलोकनसहित अन्तिम  नतिजा

आ.व. २०७१।७२ को नतिजा सार्वजनिक भएकोमा सो नतिजामा चित्त नबुझ्नेले पुनरावलोकनको लागि निवेदन पेश गरेकोमा देहायअनुसार पुनरावलोकन सहितको नतिजा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । कुल ओवदन गर्ने पत्रपत्रिकाको संख्या ः ९१० वर्गीकरणमा समावेश भएको संख्या ः ८६८ वर्गीकरणमा समावेश नभएका ः ४२   आ.व. २०७१।७२ को वर्गीकरणको पुनरावलोकनसहित अन्तिम  नतिजा आ.व. २०७१।७२ सालको पत्रपत्रिका

आ.व. २०७२-७३ को पत्रपत्रिका बर्गिकरणको लागि वितरण संपरीक्षण फारम भर्ने सूचना

  पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड -२०६६ (परिमार्जित २०७३)  पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७२-०७३)

पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७२-०७३)

 पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७२-०७३)

वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड २०७३

पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड -२०६६ (परिमार्जित २०७३)