Press Council Nepal

आ.व. २०७१।७२ को वर्गीकरणको पुनरावलोकनसहित अन्तिम  नतिजा

आ.व. २०७१।७२ को नतिजा सार्वजनिक भएकोमा सो नतिजामा चित्त नबुझ्नेले पुनरावलोकनको लागि निवेदन पेश गरेकोमा देहायअनुसार पुनरावलोकन सहितको नतिजा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
कुल ओवदन गर्ने पत्रपत्रिकाको संख्या ः ९१०
वर्गीकरणमा समावेश भएको संख्या ः ८६८
वर्गीकरणमा समावेश नभएका ः ४२

 

आ.व. २०७१।७२ को वर्गीकरणको पुनरावलोकनसहित अन्तिम  नतिजा

आ.व. २०७१।७२ सालको पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा समावेश नभएका ४२ पत्रिकाको विवरण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *