Press Council Nepal

सूचना

नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सूचना

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

पत्रपत्रिकाको अभिलेख अद्यावधिक गराउनेसम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

बर्गीकरणको म्याद थप गरिएको सुचना

सुची दर्ता गर्ने सूचना

Invitation for Bids

Procurement of Supply and Delivery of 2WD SUV type Vehicle First Publication Date: 2074/02/22 PRESS COUNCIL NEPAL (PCN) invites sealed bids from eligible bidders for the procurement of Vehicles as listed in the following table under National Competitive Bidding (NCB) procedures. Eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding documents at PCN, Media Village, Tilganga,

आ.व. २०७१।७२ को वर्गीकरणको पुनरावलोकनसहित अन्तिम  नतिजा

आ.व. २०७१।७२ को नतिजा सार्वजनिक भएकोमा सो नतिजामा चित्त नबुझ्नेले पुनरावलोकनको लागि निवेदन पेश गरेकोमा देहायअनुसार पुनरावलोकन सहितको नतिजा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । कुल ओवदन गर्ने पत्रपत्रिकाको संख्या ः ९१० वर्गीकरणमा समावेश भएको संख्या ः ८६८ वर्गीकरणमा समावेश नभएका ः ४२   आ.व. २०७१।७२ को वर्गीकरणको पुनरावलोकनसहित अन्तिम  नतिजा आ.व. २०७१।७२ सालको पत्रपत्रिका

प्रेस काउन्सिलको अपील