Press Council Nepal

सूचना

पत्रपत्रिका मूल्यांकन विशेषज्ञको सूची ( Roster) अद्यावधिकको लागि आवेदन दिने सूचना

गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकासित : २०७५-५-३०   पत्रपत्रिका बर्गीकरण गर्ने प्रयोजनका निम्ति सम्बन्धित मापदण्ड बमोजिम बिशेषज्ञद्धारा गरिने पत्रपत्रिका मूल्यांकनका लागि बिशेषज्ञहरुको सूची (Roster) अध्याबधिक गर्नुपर्ने भएकोले देहायको योग्यता र शर्त पुरा गरेका ब्यक्तिहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित आबेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । योग्यता ÷ शर्तहरु ः १. पत्रकारिता

प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रकाशित पत्रपत्रिकाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०५।३१ नेपालभरबाट प्रकाशित हुने दैनिक, अर्धसाप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशनको अभिलेख काठमाडौं उपत्यकाको हकमा १५ दिनभित्र र उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुको हकमा बढीमा ३० दिनभित्र काउन्सिलमा अभिलेख गरिसक्नुपर्नेमा कतिपय पत्रिकाबाट सो अनुसार नभएकोले २०७४ साउनदेखि २०७५ असारमसान्तसम्मका पत्रिकाहरु २०७५ साउन मसान्तसम्म अद्यावधिक गर्नका निमित्त २०७५।४।२१ गते सूचना जारी गरिएको

बर्गीकरण नतिजामा पुनर्योग/पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनेसम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७२/०७३ र २०७३/०७४ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा

आ.व. २०७२/०७३ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा आ.व. २०७३/०७४ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा

पत्रपत्रिकाको अभिलेख अद्यावधिक गराउने सम्बन्धी सूचना

सूची दर्ता गर्ने सूचना

पत्रपत्रिका वर्गीकरणको लागि वितरण सम्परीक्षण आवेदन फाराम भर्न छुट भएका पत्रपत्रिकाहरुको लागि आवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

मिडिया विकास कोषको जरूरी सूचना

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको सूचना

नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना