Press Council Nepal

अनलाइन सूचीकरण

कम्पनीको मातहतमा अनलाइन सूचीकरण निमित्त निवेदन दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरु:

  १) कम्पनीको लेटरप्याडमा अनलाइन सञ्चालन गर्न लागिएकोले सूचीकरण गरी सो को प्रमाणपत्रसमेत उपलब्ध गराइ पाऊँ भनी स्पष्ट डोमेन नाम अंग्रेजीमा उल्लेख गरी निवेदन २) स्पष्टसँग भरिएको सूचीकरण फाराम ३) सूचना तथा प्रशारण विभागमा अनलाइन सञ्चारमाध्याम दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ४) कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ५) प्यान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ६) मुख्य सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको

पत्रिकाको नामबाट अनलाइन संस्करणको रुपमा अनलाइन संंचालन गर्नको लागि :

१) पत्रिकाको लेटरप्याडमा पत्रिकाको अनलाइन संस्करण संचालन गर्न लागिएकोले उक्त अनलाइनलाई सूचीकरण गरी सो को प्रमाणपत्रसमेत उपलब्ध गराइपाऊँ भनी स्पष्ट डोमेन नाम अंग्रेजीमा उल्लेख गरी निवेदन २) स्पष्टसँग भरिएको सूचीकरण फाराम ३) सूचना तथा प्रशारण विभागमा अनलाइन सञ्चारमाध्याम दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ४) पत्रिका स्थायी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ५) प्यान/भ्याटको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ६) पत्रिका प्रकाशकको

अनलाइन सूचीकरणका लागि दिइने निवेदनको नमूना :