Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिल ऐन २०७४ – खाका

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०७४ (खाका)

प्रेस काउन्सिल ऐनलाई समयानुकुल बनाउँदै लैजाने क्रममा प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन २०७४ को मस्यौदा तयार भएको छ । संलग्न मस्यौदा उपर सुझावको लागि अनुरोध गरिन्छ । प्रेस काउन्सिल ऐन २०७४ खाका