Press Council Nepal

ऐन/नियम

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६

प्रेस काउन्सिल मिडिया विकास कोष उप–समिति (Press council Media Development Fund Sub-Committee) को विनियम

प्रेस काउन्सिल मिडिया विकास कोष उप–समिति (Press council Media Development Fund Sub-Committee) को विनियम

प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार कोषको विनियमावली, २०५६

प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार कोषको विनियमावली, २०५६

मिडिया विकास कोष नीति (परिमार्जन – २०६६)

मिडिया विकास कोष नीति (परिमार्जन – २०६६)

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड – २०६६ (परिमार्जन, २०७३)

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड – २०६६ (परिमार्जन, २०७३)

सूचना तथा संचार प्रबिधि नीति २०७२

ict_policy_2072

प्रेस काउन्सिल कार्यब्यबस्था नियमावली २०४९

प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८