Press Council Nepal

Author Archives: Press Council Nepal

पत्रपत्रिका मूल्यांकन विशेषज्ञको सूचि (Roster) अद्यावधिकका लागि आवेदन दिने सूचना

कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा हुने बढुवासम्बन्धी सूचना

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन

पत्रकार आचारसंहिता उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७६)

पत्रकार आचारसंहिता उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७६)

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन–२०७५)

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन – २०७५)

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि दरखास्त फाराम

कार्यक्षमताको मूल्याङकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम

कार्यक्षमताको मूल्याङकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६

खर्च निर्देशिका – २०७५

खर्च निर्देशिका – २०७५

सहायक चौथो तह प्रशासनको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

सहायक चौथो तह प्रशासनको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम